campingtomter

Bokningsvillkor

campingtomter

Bokningsvillkor

Dessa bokningsvillkor gäller för Vansbro Camping under perioden 2019-12-01 t.o.m. 2020-09-30. Bokningsvillkoren gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn, villavagn, husbil samt hyra av stuga som tillhandahålls av Vansbro Camping.

Generella bestämmelser

För att boka och bo vid Vansbro Camping utan målsman måste du vara 18 år fyllda. För att hyra uppställningsplats eller stuga måste du ange rätt personuppgifter och giltigt telefonnummer. Giltig legitimation skall kunna visas upp vid förfrågan.

Uppställningsplatser disponeras från kl. 15:00 ankomstdagen till och med kl. 14:00 avresedagen.

Stugor disponeras från kl. 15:00 ankomstdagen till och med kl. 12:00 avresedagen. Sänglinne, handduk samt slutstädning ingår inte i hyrespriset om inget annat är överenskommet. Detta kan dock köpas till på plats.

Bokningsbekräftelse

Vansbro Camping skall skicka en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Du skall snarast möjligt kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, skall du snarast upplysa oss om detta.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en e-postbekräftelse på din bokning från Vansbro Camping.

När ska bokningen betalas?

Bokningar som genomförs 30 dagar eller mer innan ankomst skall betalas till 100% innan ankomst. Vansbro Camping skickar senast 7 dagar efter bokningen en faktura med 10 dagars betalningsvillkor. 29 kr i administrativ avgift debiteras för pappersfakturor som skickas via post. Den administrativa avgiften debiteras ej för fakturor som skickas via e-post.

Bokningar som genomförs mindre än 30 dagar innan ankomst skall betalas till 100% vid incheckning. Vid betalning på plats erbjuder vi kort-, kontant och swishbetalning.

För säsongs- eller långtidsboende (minst 30 dagars övernattningar) gäller enskilda överenskommelser.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar din bokning i tid betraktar Vansbro Camping detta som en avbokning och kommer att skicka ut en avbokningsbekräftelse.

Av- och ombokning

Du kan av- och omboka din uppställningsplats eller stuga muntligen, via telefon och e-mail. Vi sänder då en avbokningsbekräftelse skriftligen till dig.

Under perioden 20191001-20200625 samt 20200706-20200930, har du som kund hos Vansbro Camping möjligheten att helt kostnadsfritt av- och omboka din uppställningsplats eller stuga fram till och med 24 timmar innan du disponerar uppställningsplatsen eller stugan på ankomstdagen. Därefter behåller vi 100 % av hyresbeloppet vid avbokning och 30 % av hyresbeloppet vid ombokning.

För att kostnadsfritt av- och omboka din uppställningsplats eller stuga under perioden 20200626-20200705 måste du som är kund hos Vansbro Camping köpa till ett avbokningsskydd vid bokningstillfället. Ett avbokningsskydd gäller per plats. Med denna försäkring kan du av- och omboka din uppställningsplats eller stuga fram till sju (7) dagar före ankomstdagen och få tillbaka hela bokningsbeloppet, förutom kostnaden för avbokningsskyddet. Om av- och ombokning sker senare än eller sju (7) dagar innan ankomst, behåller vi 100 % av hyresbeloppet vid avbokning och 30% av hyresbeloppet vid ombokning.

Avbryta vistelse tidigare än överenskommet

Om du påbörjat din vistelse och av något skäl tvingas avbryta den innan överenskommen avresedag, behåller Vansbro Camping 100 % av hyresbeloppet som erlagts vid betalningstillfället.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post.

Gränser för campingplatsens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?

Du skall följa de ordningsföreskrifter som gäller för Vansbro Camping. Överträdelse av ordningsföreskrifter för Vansbro Camping, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid vräkning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter vräkning.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om tvist uppstå kan du bland annat ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

  • Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
  • Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm, www.arn.se) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning.
  • EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Personuppgiftslagen

Vansbro Camping är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplatser eller stugan (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.